دکتر رهگذر؛ اعتلای بخش خصوصی نیاز به حمایت واقعی دولت دارد
دکتر رهگذر؛ اعتلای بخش خصوصی نیاز به حمایت واقعی دولت دارد
ملارد - در صورتی که امکانات و زیرساختهای الزم فراهم شود، 450 واحد تولیدی فعال در این مجموعه حداقل به 800 واحد ارتقاء یافته و زمینه اشتغال برای 10 هزار نفر دیگر در این شهرک صنعتی صفادشت فراهم خواهد شد

به گزارش شهریاریها به نقل از ماهنامه سرمایه گذاری؛ به منظور آشنایی با این فعالیتها و همچنین کمبودها در شهرکهای صنعتی به سراغ دکتر مصطفی رهگذر، مدیرعامل شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت رفته و با وی به گفتوگو پرداختیم. رهگذر که سابقه فعالیت در مناصب مختلف بخش خصوصی و دولتی از جمله حضور در صداوسیما، استانداری تهران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و همچنین شرکتهای بزرگ بخش خصوصی از قبیل صنایع شیر تهران را داشته، معتقد است: »متاسفانه اعطای مجوز و روندهای اداری با دشواری و معموال با تاخیر همراه است، به طوری که بسیاری از واحدها، توسعه فعالیت خود را به دلیل عدم دریافت مجوزهای مرتبط متوقف کردهاند.« در ادامه این مصاحبه همراه ما باشید.

شهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت از چه زمانی آغاز به فعالیت کرده و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟
محدودهای که در حال حاضر این شــهرک بر روی آن بنا شده، در ابتدا زمین کشاورزی بوده، ولی در دهه هفتاد به دلیل کمبود آب این زمینها به مــرور زمان تغییر کاربــری داد و قرار بر این بود تــا این زمینها در قطعات 5 هزار متری به فروش برســد و تبدیل به باغ ویال شــود؛ اما در عمل این تغییر انجام نشد و زمینهای قطعهبندی شده به سرعت برای احداث کارخانه و سوله مورد استفاده قرار گرفت و پس از مدت کوتاهی یک مجموعه صنعتی در مکان کنونی ایجاد شــد.

در سال 1389 دولت با توجه به موقعیت و همچنین وســعت مجموعــه و فعالیت واحدهای صنعتی، آن را در جلسه هیات وزیران در تاریخ 25/10/1389 به عنوان یکی از هشــت شهرک صنعتی خصوصی کشور به رسمیت شناخت، با این حال در مصوبه دولت، امکان توسعه برای شهرک پیشبینی نشده بود، اما ســرانجام در ســال 1396 با تصویب هیات دولت این امکان با اجازه انتقال واحدهای صنعتی از تهران و کرج به این شهرک فراهم شد و شــهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی خصوصی در کشــور به شکل کنونی درآمد.

در حال حاضر این شهرک با وسعت 800 هکتار و فعالیت بیش از 450 شرکت و واحد فعال صنعتی، زمینه اشتغال مســتقیم حدود 15 هزار نفر را فراهم کرده و به دلیل نزدیکی به تهران و با توجه ظرفیتهای خود، قادر به تامین بخش مهمی از نیازهای کالنشــهرهای تهران و کرج است. قابل ذکر است که شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت، میزبان مجموعههای بزرگ از جمله تولیدکنندگان مواد غذایی، قطعات خودرو، صنایع چوبی، پارچه بافی و رنگرزی، شرکتهای دانشبنیان و همچنین تولیدکنندگان مواد بهداشتی میباشد و عالوه برای این با استقرار بیش از 15 مجموعه بزرگ صنعتی فعال در زمینه ســازههای فلزی به عنوان قطب این صنعت در کشور شناخته میشود.


چه طرحهای توسعهای در این شهرک در دستور کار قرار دارد؟
هنگامی که هیات دولت در ســال 1389 این شــهرک را به عنوان یک شــهرک صنعتی به رسمیت شناخت، وسعت مجموعه تنها 295 هکتار بود، اما در سال 1394 با تصویب شــورای توسعه و برنامهریزی استان تهران، وســعت شــهرک به 800 هکتار افزایش یافــت که هماکنون
حدود 250 هکتار آن، زمین خالی اســت و به شکل چهاردیواری آماده احــداث واحدهای جدید تولیدی میباشــد.

در صورتــی که امکانات و زیرســاختهای الزم فراهم شــود، 450 واحد تولیدی فعال در این مجموعه حداقل به 800 واحد ارتقاء یافته و زمینه اشتغال برای 10 هزار نفر دیگر در این شهرک فراهم خواهد شد که در صورت تحقق این امر، گام بزرگی در راستای رونق تولید و تحقق خودکفایی برداشته میشود.
مالکیت بخش خصوصی بر شــهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت چه اقداماتی را انجام داده است؟
شــهرکهای صنعتی خصوصی، تفاوتهای عمدهای با شهرکهای صنعتــی دولتی دارنــد که از مهمتریــن آن میتوان به نحــوه اداره و مدیریت آن با انتخاب اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل توســط مالکان و مجمع عمومی شهرک اشاره کرد. بهطور کلی، اداره شهرک از طریق ســازوکارهای مبتنی بر انتخابــات و دیگر رویکردهــای کلی بخش خصوصی صورت میگیرد، از این رو این شهرکها آزادی عمل و سرعت بیشتری در مقایسه با شهرکهای دولتی دارند، ولیکن متاسفانه در عمل، از مزایای شــهرکهای صنعتی دولتی در برخورداری از زیرســاختها و دیگر مزایای مرتبط محروم هســتند. با توجــه به توان محدود بخش خصوصی، مشــکالت بنیادی در زمینه تامین زیرســاختهای کالن همچون آب، برق، گاز و مخابرات وجــود دارد و بخش خصوصی ناچار است که به کمکهای دولتی تکیه کند.


مهمترین درخواست مدیریت شهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت از دولت چیست؟
به عنوان مدیرعامل این شــهرک صنعتی بزرگ باید تاکید کنم که این مجموعه هیچگونه انتظار و درخواست نابجایی از دولت ندارد و تنها خواسته ما این است که امتیازات و تسهیالت در نظر گرفته شده برای شهرکهای صنعتی دولتی، برای شهرکهای خصوصی نیز در نظر گرفته شود.

برای مثال، در مصوبات پیشین دولت در زمینه شهرکهای صنعتی و همچنین آییننامههای اجرایی، تاکید شــده که احداث واحدهای صنعتی در این شهرکها نیاز به کســب مجوز جداگانه در دستگاههای مختلف ندارد و عــاوه بر این به مجموعههای صنعتی، پروانــه پایان کار رایگان تعلق میگیرد.

همچنین دولت به منظور تحقق توســعه و شکوفایی صنعت،متعهد به تامین زیرســاختهای اساســی از قبیل، برق، آب، گاز، شبکه فاضالب و زیرساختهای ارتباطاتی میباشد که تامین این زیرساختها هزینه بسیار سنگینی را در پی دارد و از توان بخش خصوصی خارج است.
در این میان، دولت در فراهم کردن این زیرساختها تعلل کرده و تامین آن را منوط به پرداخت هزینههای مرتبط میداند. به عنوان مثال، ایجاد شبکه فاضالب با برآوردهای انجام شــده در ابتدای سال 1399 بالغ بر 150 میلیــارد تومان هزینه در پی دارد. از ســوی دیگر، دولت در اعطای مجوزهای مختلفی مانند حفر چاه یا احداث پست برق، مبالغ هنگفتی را طلب میکند که پرداخت آن از توان ما خارج است.

پیشنهاد هیات مدیره به نمایندگی از تمام اعضای مجمع به دولت این است که در صدد تامین زیرساختها برآید، ولی هزینه فروش خدمات بعدی را با قیمت باالتر از شرکتهای مستقر در شــهرک دریافت کند تا توسعه واحدها و شهرک متوقف نماند و بستر برای ایجاد اشــتغال فراهم شود. همچنین امروزه توسعه فعالیت و تداوم شــرکتها نیازمند دریافت مجوزهایی از ادارات مختلف از قبیل محیطزیست، صنایع و… است، اما متاسفانه اعطای مجوز و روندهای اداری در این ادارات با دشواری و معموال با تاخیر همراه است، بهطوری که بسیاری از واحدها توسعه فعالیت خود را به دلیل عدم دریافت مجوزهای مرتبط متوقف کردهاند. همچنین به دلیل نبود زیرساختهای مناسب از قبیل آب و پســت 63 کیلو ولت برق، شاهد قطع آب و برق در مقاطعی در شهرک هستیم و برخی از واحدها نیز به صورت مقطعی ناچار به توقف فعالیتهای خود شدهاند.


شیوع بیماری کرونا چه تاثیری بر فعالیت این شهرک داشته است؟
با وجود تاثیر منفی کرونا بر فعالیت واحدهای صنعتی، این شــهرک در ســال جاری به شکل قابل توجهی شــاهد افزایش و رونق فعالیتهای تولیدی بوده و بسیاری از واحدها با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی با ظرفیت مناســب در حال فعالیت هستند و خوشبختانه حدود 50 واحد جدید هم در این شهرک آغاز به فعالیت کردهاند. در نتایج بررسی میدانی انجام شــده اخیر، در 273 شــرکت فعال در شهرک صنعتی صفادشت، حدود 12 هزار و 718 نفر در این شــرکتها مشــغول به کار هستند که در صورت رفع مشــکالت، این واحدها آمادگــی افزایش 40 درصدی میزان اشــتغال و فعالیتهای خود را دارند.

شرکت شهرکهای صنعتی اســتان تهران که شهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت نیز تحت نظر و مورد حمایت آن است، بهرغم تالشهای فراوان به تنهایی قادر به حل مشکالت شهرکها نیســت و فقط با اختصاص اعتبار از سوی بخش دولتی میتوان امیدوار بود که معضالت موجود مرتفع شوند. البته اعتبار مورد نظر در مقایســه با بودجههای عمرانی دولتی مبلغ چندانی نیست، اما به شــکل قابل توجهی مشــکالت موجود واحدهای صنعتی را در شهرکهای غیردولتی برطرف خواهد کرد.


به منظور تحقق شــعار جهش تولید چه گامهایی برداشته شده است؟
مقام معظم رهبری با نامگذاری چند ســال اخیــر به عناوین اقتصادی مختلــف، به صراحت اهمیت اقتصاد و بخش تولیــد را مورد توجه قرار دادهاند و لزوم اهتمام همهجانبه برای توسعه آن را خاطرنشان کردهاند، از ایــن رو تولیدکنندگان و دیگر فعاالن بخش صنعتی نیز امید فراوانی به تحقق گامهای اساســی در راستای حمایت از بخش تولید داشتهاند.
اگرچه حمایتها تا حدودی صــورت گرفته، اما از نگاه بخش تولیدی، حمایتهای بیشــتر و دامنهدارتری نسبت به وضعیت کنونی مورد نیاز اســت.

واحدهای تولیدی در شــهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت تا اندازه زیادی در تحقق شعار جهش تولید موفق بودهاند و در حال حاضر بســیاری از کاالهای تخصصی مورد نیاز کشــور در این شهرک تولید میشود. به عنوان مثال، تعداد دو کارخانه تخصصی تولید مواد بهداشتی و ضدعفونی در این شــهرک فعالیت دارند که نیــاز بخش عمدهای از بیمارســتانهای کشــور را تامین میکنند.

همچنین در ابتدای شیوع بیماری کرونا و با توجه به عدم آمادگی بســیاری از واحدهای صنعتی به منظور تولید مواد ضدعفونی کننده و ماسک، تعدادی از کارخانه های این شــهرک به شکل شــبانهروزی برای تولید این مواد فعالیت کردند که باعث شــد تا در ماههای اولیه شــیوع این بیماری با کمبود جدی در زمینه مواد ضدعفونی کننده و ماســک مواجه نباشــیم. از سوی دیگر،در زمینه حفاظت از محیطزیســت، اقدامات مناســبی توسط شهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت انجام شده، بهطوری که در سال گذشته در راستای توسعه فضای سبز شهرک حدود 4 هزار اصله درخت کاشته شد.
همچنین احداث شبکه آبیاری قطرهای، افزایش و تامین بخشی از آب مورد نیاز از طریق حفر چاه، توسعه شبکه آبرسانی، خرید ماشینآالت و تجهیزات موردنیاز، احداث ســردرب ورودی شهرک، ایجاد سیستم جمــعآوری مکانیزه زباله و همچنین افزایــش ضریب امنیتی و ایمنی
شــهرک از طریق محصورسازی کامل و نصب دوربینهای مداربسته، ایجاد بانک جامع اطالعاتی، جدولگذاری معابر و بهســازی و آسفالت خیابانهــا و بلوارها و نیــز افزایش درآمدهای پایــدار و پیگیریهای اداری الزم از ســازمانها و دســتگاههای ملی، استانی و شهرستانی از
مهمترین اقدامات صورت گرفته در یکسال اخیر توسط موسسه عمران و نگهداری شــهرک صنعتی غیردولتی صفادشت به عنوان بهرهبردار قانونی و متولی شهرک صنعتی میباشد.
و سخن آخر…
در پایان ضمن تشکر و قدردانی از حمایتها و زحمات مسئوالن، به ویژه آقایان کریمی؛ شــهردار محترم صفادشــت، برنجی؛ فرماندار محترم مالرد و پرنیان و مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران، باید به این نکته اشاره داشته باشم که اگر دولت اقدامات حمایتی مورد نظر از این شهرک را به عمل آورد، با توجه به پتانسیلهای موجود میتوان شاهد شکوفایی بیش از پیش آن در سالهای پیش رو بود.