معاون رییس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی، قاضی‌ها و حقوقدانان بطور عمده سنتی است و باید تغییر کند، تصریح کرد: این حرف من به این معنی نیست که آن‌ها از مسائل جدید آگاهی یا مطالعه ندارند؛ اما خروجی آن‌ها به این شکل است که از همان اول ک…

معاون رییس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی، قاضی‌ها و حقوقدانان بطور عمده سنتی است و باید تغییر کند، تصریح کرد: این حرف من به این معنی نیست که آن‌ها از مسائل جدید آگاهی یا مطالعه ندارند؛ اما خروجی آن‌ها به این شکل است که از همان اول کار می‌خواهند مجازات کنند یا قوانینی در مجلس وضع می‌شود که تُند است و با کوچک ترین جرم انگاری، مجازات گرایی و بعد حبس مواجهیم و این حاصل وضعیت حقوقی امروز ماست.