دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال تهران با پیشنهاد خارجی مواجه شده است.

دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال تهران با پیشنهاد خارجی مواجه شده است.