دو نفر از رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه شب گذشته در منطقه عمومی زاهدان به شهادت رسیدند.

دو نفر از رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه شب گذشته در منطقه عمومی زاهدان به شهادت رسیدند.