دو موافق باغ گلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به بیان نظرات خود پرداختند. آنها بیشتر همسویی با دولت را به عنوان دلیل موافقت خود اعلام کردند.

دو موافق باغ گلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به بیان نظرات خود پرداختند. آنها بیشتر همسویی با دولت را به عنوان دلیل موافقت خود اعلام کردند.