دو محموله جدید واکسن کرونا وارد کشور شد.

دو محموله جدید واکسن کرونا وارد کشور شد.