مهدی محمودیان به مرخصی آمد. این فعال مدنی و سیاسی تابستان ۱۴۰۰ بازداشت شد. همچنین برخی منابع خبر میدهند که حسین رزاق نیز به مرخصی رفته.

مهدی محمودیان به مرخصی آمد. این فعال مدنی و سیاسی تابستان ۱۴۰۰ بازداشت شد. همچنین برخی منابع خبر میدهند که حسین رزاق نیز به مرخصی رفته.