محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوال آخرین خبر درباره پیامدهای احتمالی قانون جدید از دو شرط مهم زود بازنشسته شدن در قانون جدید خبر داد….

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوال آخرین خبر درباره پیامدهای احتمالی قانون جدید از دو شرط مهم زود بازنشسته شدن در قانون جدید خبر داد.