دیالو حسینی گفت:مذاکرات احیای برجام به مراتب دشوارتر از مذاکرات منتج به برجام خواهد بود؛ به این دلیل که بعد از خروج دولت ترامپ از توافق، واکنش های بعدی یعنی اعمال نزدیک به هشتصد تحریم جدید با تگ های مختلف از یک طرف و قدم های متناسب ایران در کاهش تعهدا…

دیالو حسینی گفت:مذاکرات احیای برجام به مراتب دشوارتر از مذاکرات منتج به برجام خواهد بود؛ به این دلیل که بعد از خروج دولت ترامپ از توافق، واکنش های بعدی یعنی اعمال نزدیک به هشتصد تحریم جدید با تگ های مختلف از یک طرف و قدم های متناسب ایران در کاهش تعهدات و فراتر رفتن از محدودیت های پیش بینی شده در برجام از طرف دیگر، همه طرف ها را با این سوال مواجه کرده که در صورت احیای توافق منعقد شده در سال ۹۴، این توافق چقدر می‌تواند ضامن منافع مورد نظر باشد.