دو زمین لرزه به بزرگی ۴ ریشتر و ۳ و ۸ دهم ریشتر بامداد یکشنبه شهرستان بستک در غرب هرمزگان را لرزاند.

دو زمین لرزه به بزرگی ۴ ریشتر و ۳ و ۸ دهم ریشتر بامداد یکشنبه شهرستان بستک در غرب هرمزگان را لرزاند.