دو زمین لرزه ۳.۶ و ۳.۸ حوالی فین در شهرستان بندرعباس را لرزاند.

دو زمین لرزه ۳.۶ و ۳.۸ حوالی فین در شهرستان بندرعباس را لرزاند.