در اولین هفته تابستان دو اتفاق مهم در بازار باز به وقوع پیوست. سطح بسط پول به کمترین میزان خود در شش ماه رسیده و نرخ سود رکورد بالایی زد. بررسی ها نشان می دهد این اتفاق در راستای تغییر سیاست بانک مرکزی در خصوص مدیریت نرخ سود بین بانکی و رفتار با بانک ه…

در اولین هفته تابستان دو اتفاق مهم در بازار باز به وقوع پیوست. سطح بسط پول به کمترین میزان خود در شش ماه رسیده و نرخ سود رکورد بالایی زد. بررسی ها نشان می دهد این اتفاق در راستای تغییر سیاست بانک مرکزی در خصوص مدیریت نرخ سود بین بانکی و رفتار با بانک ها است. اما میزان نیاز نهادهای مالی هم چنان در سطح بالایی قرار گرفته است.