رؤسای صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی بهداشت با رد برخی اظهارات مبنی بر اینکه بین نجات جان مردم و نجات مشاغل یکی را باید انتخاب کرد اعلام کردند که کنترل ویروس کرونا پیش شرط نجات مشاغل است….

رؤسای صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی بهداشت با رد برخی اظهارات مبنی بر اینکه بین نجات جان مردم و نجات مشاغل یکی را باید انتخاب کرد اعلام کردند که کنترل ویروس کرونا پیش شرط نجات مشاغل است.