تهران – ایرنا – دومین نشست «ستاد ملی زن و خانواده» همزمان با روز زن با حضور رییس جمهوری برگزار شد.

تهران – ایرنا – دومین نشست «ستاد ملی زن و خانواده» همزمان با روز زن با حضور رییس جمهوری برگزار شد.