دولت کویت امروز دوشنبه در نشست کابینه رسما استعفای خود را اعلام کرد.

دولت کویت امروز دوشنبه در نشست کابینه رسما استعفای خود را اعلام کرد.