همزمان با گسترش ویروس کرونا در پاکستان استفاده از ماسک در اماکن عمومی اجباری شد و طبق اعلام دولت افرادی که این قانون را زیر پا بگذراند مجازات خواهند شد….

همزمان با گسترش ویروس کرونا در پاکستان استفاده از ماسک در اماکن عمومی اجباری شد و طبق اعلام دولت افرادی که این قانون را زیر پا بگذراند مجازات خواهند شد.