فرامرز توفیقی؛ رئیس کمیته مزد شورای عالی اسلامی کار بر این باور است که افزایش افسار گسیخته نرخ تورم موجب شده تا میزان مصرف در جامعه کارگری ۳.۷ درصد کاهش پیدا کند و این آمار نشان دهنده حذف اقلام سلامت محور از سبد معیشت خانوار کارگری است….

فرامرز توفیقی؛ رئیس کمیته مزد شورای عالی اسلامی کار بر این باور است که افزایش افسار گسیخته نرخ تورم موجب شده تا میزان مصرف در جامعه کارگری ۳.۷ درصد کاهش پیدا کند و این آمار نشان دهنده حذف اقلام سلامت محور از سبد معیشت خانوار کارگری است.