در این بیانیه همچنین اشاره شده که 50 درصد از مراکز خدمات‌رسانی و بهداشتی نیز روز یکشنبه تعطیل هستند.

در این بیانیه همچنین اشاره شده که 50 درصد از مراکز خدمات‌رسانی و بهداشتی نیز روز یکشنبه تعطیل هستند.