معاون اجرایی رئیس جمهور امروز در نشستی تحت عنوان «بررسی مسائل استان‌های زاگرس نشین» از تشکیل ستاد ویژه اشتغال استان‌های زاگرس‌نشین و تدوین بسته‌ای جامع و هدفمند پیرو دستور رئیس جمهور خبر داد….

معاون اجرایی رئیس جمهور امروز در نشستی تحت عنوان «بررسی مسائل استان‌های زاگرس نشین» از تشکیل ستاد ویژه اشتغال استان‌های زاگرس‌نشین و تدوین بسته‌ای جامع و هدفمند پیرو دستور رئیس جمهور خبر داد.