نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت باید منابعی را برای ارتقای زیرساخت‌های بهداشت و درمان تخصیص دهد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت باید منابعی را برای ارتقای زیرساخت‌های بهداشت و درمان تخصیص دهد.