دولت ازبکستان از شهروندان این کشور برق می خرد.

دولت ازبکستان از شهروندان این کشور برق می خرد.