تهران- ایرنا- تحول به این معناست که ما نیاز داریم تا برای عبور از چالش‌ها و تنگناها و دستیابی به آرمان‌ها در «گذشته‌روشی» خویش بازاندیشی و تبدیل بنیادی و دگرگونی اساسی ایجاد کنیم در غیراینصورت هدف‌هایمان معلق و معطل باقی خواهند ماند و راه به جایی نخواه…

تهران- ایرنا- تحول به این معناست که ما نیاز داریم تا برای عبور از چالش‌ها و تنگناها و دستیابی به آرمان‌ها در «گذشته‌روشی» خویش بازاندیشی و تبدیل بنیادی و دگرگونی اساسی ایجاد کنیم در غیراینصورت هدف‌هایمان معلق و معطل باقی خواهند ماند و راه به جایی نخواهیم برد.