دولت آمریکا اعلام کرد که «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید در تاریخ ۱۳ می جاری سمت خود را ترک خواهد کرد و «کارین ژان پی یر» جانشین وی می شود.

دولت آمریکا اعلام کرد که «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید در تاریخ ۱۳ می جاری سمت خود را ترک خواهد کرد و «کارین ژان پی یر» جانشین وی می شود.