کارشناس مسائل منطقه گفت: در رفتار آمریکا به نوعی نفاق سیاسی مشاهده می‌شود لذا جدیتی برای کمک به ایران و رفع تحریم‌ها وجود ندارد.

کارشناس مسائل منطقه گفت: در رفتار آمریکا به نوعی نفاق سیاسی مشاهده می‌شود لذا جدیتی برای کمک به ایران و رفع تحریم‌ها وجود ندارد.