«استیو بنن» استراتژیست سابق رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا از همکاری با یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که خواستار شهادت و دریافت اسنادی از او بود، خودداری کرد….

«استیو بنن» استراتژیست سابق رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا از همکاری با یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که خواستار شهادت و دریافت اسنادی از او بود، خودداری کرد.