سیروان خسروی سه شنبه ۲۹ بهمن ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی روی صحنه می رود.

سیروان خسروی سه شنبه ۲۹ بهمن ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی روی صحنه می رود.