مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری در تهران گفت که مذاکرات ایران، اروپا و آمریکا در وین برگزار نخواهد شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری در تهران گفت که مذاکرات ایران، اروپا و آمریکا در وین برگزار نخواهد شد.