دوره ویژه «مدیریت رسانه» با تدریس مدرسانی چون خیامی، نوریجانی، گنجی و… با مشارکت دانشگاه امام حسین (ع)، مؤسسه ترجمان گام دوم، باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو برگزار میشود….

دوره ویژه «مدیریت رسانه» با تدریس مدرسانی چون خیامی، نوریجانی، گنجی و... با مشارکت دانشگاه امام حسین (ع)، مؤسسه ترجمان گام دوم، باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو برگزار میشود.