دوره های دفتر آموزش‌های کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران فرصت بسیار مناسب و خوبی برای علاقه مندان به تحصیل در دوره های بسیار کاربردی کارآفرینی است….

دوره های دفتر آموزش‌های کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران فرصت بسیار مناسب و خوبی برای علاقه مندان به تحصیل در دوره های بسیار کاربردی کارآفرینی است.