دوره مربیگری درجه D جهانی هندبال بانوان در سالن فدراسیون هندبال در حال برگزاری است .

دوره مربیگری درجه D جهانی هندبال بانوان در سالن فدراسیون هندبال در حال برگزاری است .