شاخص بازار سهام در هفته اخیر تنها در روز چهارشنبه مثبت شد و برخلاف روزهای قبل هفته در این روز وضعیت بهتری را تجربه کرد. آیا دوره اصلاح شاخص بورس واقعا دیگر تمام شد؟
نوشته دوره اصلاح بورس واقعا دیگر تمام شد؟ اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

شاخص بازار سهام در هفته اخیر تنها در روز چهارشنبه مثبت شد و برخلاف روزهای قبل هفته در این روز وضعیت بهتری را تجربه کرد. آیا دوره اصلاح شاخص بورس واقعا دیگر تمام شد؟
نوشته دوره اصلاح بورس واقعا دیگر تمام شد؟ اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.