شاگردان ترزیچ با نمایشی قاطعانه برابر گلادباخ به برتری رسیدند اما حسرت امتیازات از دست رفته در هفته های گذشته کماکان با زنبورها و هوادارانشان همراه است…

شاگردان ترزیچ با نمایشی قاطعانه برابر گلادباخ به برتری رسیدند اما حسرت امتیازات از دست رفته در هفته های گذشته کماکان با زنبورها و هوادارانشان همراه است