دختر خانواده بعد از مشکوک شدن به رفتار پرستار پیرزن تصمیم گرفت گوشه ای از اتاق دوربینی را به طور مخفیانه نصب کند، فیلم ضبط شده خانم پرستار را به دادگاه کشاند….

دختر خانواده بعد از مشکوک شدن به رفتار پرستار پیرزن تصمیم گرفت گوشه ای از اتاق دوربینی را به طور مخفیانه نصب کند، فیلم ضبط شده خانم پرستار را به دادگاه کشاند.