این هفته‌نامه در سرپرونده شماره این هفته با عنوان «عصرجدید سرکوب پوتین»این روند را زمینه ساز رویارویی غرب و روسیه می‌داند.

این هفته‌نامه در سرپرونده شماره این هفته با عنوان «عصرجدید سرکوب پوتین»این روند را زمینه ساز رویارویی غرب و روسیه می‌داند.