بر اساس آخرین گزارش سامانه پایش کیفی وضعیت هوا در خوزستان ، به دلیل این دود غلیظ شهر شوش در ساعت منتهی به یک بامداد با شاخص ۳۴۵ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت خطرناک قرار گرفت و ایستگاه‌های اهواز و سوسنگرد نیز به ترتیب با شاخص ۱۵۱ و ۱۵۲ میکروگرم، از وضعی…

بر اساس آخرین گزارش سامانه پایش کیفی وضعیت هوا در خوزستان ، به دلیل این دود غلیظ شهر شوش در ساعت منتهی به یک بامداد با شاخص ۳۴۵ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت خطرناک قرار گرفت و ایستگاه‌های اهواز و سوسنگرد نیز به ترتیب با شاخص ۱۵۱ و ۱۵۲ میکروگرم، از وضعیت قرمز و ناسالم تنفسی حکایت دارد.