پس از صحبت‌های اخیر مالک باشگاه تراکتور دودستگی بین هواداران این تیم به وجود آمده است.

پس از صحبت‌های اخیر مالک باشگاه تراکتور دودستگی بین هواداران این تیم به وجود آمده است.