نظامیان اشغالگر اسرائیلی به تشییع کنندگان پیکرخبرنگار شبکه الجزیره مقابل بیمارستان فرانسوی قدس حمله و اقدام به سرکوب وحشیانه آنان کردند.

نظامیان اشغالگر اسرائیلی به تشییع کنندگان پیکرخبرنگار شبکه الجزیره مقابل بیمارستان فرانسوی قدس حمله و اقدام به سرکوب وحشیانه آنان کردند.