این خانم اصالتا اهل جمهوری آذربایجان است، اما شهروند ایران محسوب می‌شود.

این خانم اصالتا اهل جمهوری آذربایجان است، اما شهروند ایران محسوب می‌شود.