حوادث رکنا: سردی هوا یکی از مهم ترین موانعی است که موجب می شود آمار غرق شدگی در استخرهای کشاورزی به طرز چشمگیری کم شود.

حوادث رکنا: سردی هوا یکی از مهم ترین موانعی است که موجب می شود آمار غرق شدگی در استخرهای کشاورزی به طرز چشمگیری کم شود.