عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: حتی اگر احساس کنیم نظرمان مورد پسند واقع نشده نباید با کسانی که خیرخواه مملکت نیستند، همگام شویم. …

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: حتی اگر احساس کنیم نظرمان مورد پسند واقع نشده نباید با کسانی که خیرخواه مملکت نیستند، همگام شویم.