سران لیورپول در صورت شکست در جذب ورنر به سراغ خرید دمبله خواهند رفت.

سران لیورپول در صورت شکست در جذب ورنر به سراغ خرید دمبله خواهند رفت.