دمامه‌ زنی بازیگر مشهور در دسته عزاداری آبادانی‌ها را ببینید.

دمامه‌ زنی بازیگر مشهور در دسته عزاداری آبادانی‌ها را ببینید.