بهرام رادان در غم از دست دادن پدرش به سوگ نشست.

بهرام رادان در غم از دست دادن پدرش به سوگ نشست.