بهرام رادان نوشت: باباجانم تمام تلاشم را کردم که فرزند خوبی برایت باشم، کم و کاستی اگر بود به بزرگواری خود ببخش، خداحافظ جناب سرهنگ من.

بهرام رادان نوشت: باباجانم تمام تلاشم را کردم که فرزند خوبی برایت باشم، کم و کاستی اگر بود به بزرگواری خود ببخش، خداحافظ جناب سرهنگ من.