محمدحسین رنجبران با انتشار یادداشتی در صفحه توییتر خود تأکید کرد که در فصل ششم مخاطبان «پایتخت ۶» کاهش یافته است.

محمدحسین رنجبران با انتشار یادداشتی در صفحه توییتر خود تأکید کرد که در فصل ششم مخاطبان «پایتخت ۶» کاهش یافته است.