علت غیبت مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسات هفته گذشته ستاد اقتصادی کسالت جزئی بوده است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه روز شنبه حضور پیدا کرده و از رئیسی دو دستور اقتصادی دریافت کرده است. …

علت غیبت مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسات هفته گذشته ستاد اقتصادی کسالت جزئی بوده است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه روز شنبه حضور پیدا کرده و از رئیسی دو دستور اقتصادی دریافت کرده است.