یکی از پدیده های تکراری روزهای اخیر بازار ارز صف های مقابل برخی از صرافی هاست.

یکی از پدیده های تکراری روزهای اخیر بازار ارز صف های مقابل برخی از صرافی هاست.