پرسپولیس از شروع لیگ بیست و دوم با یک مهاجم برابر حریفان بازی کرده است.

پرسپولیس از شروع لیگ بیست و دوم با یک مهاجم برابر حریفان بازی کرده است.