ماتیار قهاری کودک ۷ ساله ساروی است که آرزوی پلیس شدن دارد و در این راستا لباس پلیس و کلاه برای او تهیه شد.

ماتیار قهاری کودک ۷ ساله ساروی است که آرزوی پلیس شدن دارد و در این راستا لباس پلیس و کلاه برای او تهیه شد.