چند روز پس از کلید خوردن افزایش قیمت های خودرو و به رغم این که خبرها از تحقق قریب الوقوع این موضوع خبر می داد، وزیر صنعت طبق دستورالعمل رئیس جمهور آن را منتفی کرد.

چند روز پس از کلید خوردن افزایش قیمت های خودرو و به رغم این که خبرها از تحقق قریب الوقوع این موضوع خبر می داد، وزیر صنعت طبق دستورالعمل رئیس جمهور آن را منتفی کرد.